rogtraf.no

Just another WordPress site

Regler for transport

REGLER FOR TRANSPORT AV BILER MED FERJENE

1. Vegdirektoratet har gitt instruks om fortrinnsrett for visse biltransporter. Det gjelder bl.a. busser i rute, biler i utrykningstjeneste og noen offentlige tjenestemenn etter nærmere bestemmelse. Den som gjør krav på fortrinnsrett har plikt til å legitimere seg for ferjeføreren/ ekspeditøren i god tid før avgang (min.15 min.).

2. Ferjeføreren eller den han gir i oppdrag- dirigerer køordningen og kontrollerer om bord- og ilandkjøringen og bestemmer plassering av kjøretøyene om bord i ferjen. Ombord- og ilandkjøring må bare skje på signal. Propangass om bord i campingvogner og bobiler må være avstengt før ombordkjøring. Bruk av gass om bord er strengt forbudt. Bevegelseshemmede bes gi beskjed til styrmann/ billettør før ombordkjøring, slik at bilen kan plasseres riktig i forhold til eventuell heis og redningsutstyr om bord.

3. Vegtrafikkloven og andre forskrifter for motorvogner, gjelder under om bord- og ilandkjøring på bildekket. Bilføreren har selv ansvar for kjøringen om bord, også når mannskapet gir rettledning.

4. Under overfarten skal bilmotoren være slått av, parkeringsbremser påsatt og laveste gir innkoplet.

5. Det er i enkelte ferjesamband ikke tillatt at passasjerer sitter i bilene under om bord-og ilandkjøring, eller under overfarten. Opphold på bildekk under overfarten er ikke tillatt.

6. Når tankbiler eller andre biler med spesielt farlig last blir transport, må bilens fører holde vakt ved bilen. Transportdokumenter og faresedler leveres uoppfordret til styrmann/matros.

7. På grunn av brannfare er all røyking, bruk av ild, bensin/ oljefyring, forbudt på bildekket og overliggende dekk.

8. Passasjerer må ikke stå eller gå mellom bilene når ferjen legger til kai. Det er ikke tillatt å gå over ferje-broen samtidig med biler.

9. Selskapet har ikke ansvar for ulemper som passasjerer måtte bli påført p.g.a. forsinkelse i ruten eller ruteforandringer/ innstillinger. Se transportvilkår i vårt rutehefte.

10. Selskapet forbeholder seg rett til å skifte materiell i ruteperioden.

11. Fører skal være til stede når innlasting begynner, ellers tapes plassen i køen. Min. 15 minutter før avgang. Gjelder ikke gjennomgangstrafikk på Ladstein og Judaberg.

12. Lastebiler som er ustabile på grunn av høy last med høyt tyngdepunkt, må ikke kjøre om bord før ferjeføreren er varslet, slik at bilen om nødvendig kan sikres.

13. For din egen sikkerhets skyld – unngå bruk av mobiltelefonen ved om bord- og ilandkjøring.

14. Evt. skader på bil om bord skal rapporteres til mannskap. Skadeskjema skal utfylles og innsendes forsikringsselskapet som har forsikret bilen. Skipet sender egen rapport. Underskrift på skadeskjemaet fra skipets mannskap kan ikke forlanges.

Til toppen

TRANSPORTVILKÅR
Transportørens erstatningsansvar ved innenriks godstransport

1. ANSVARSPERIODEN OG ANSVARETS GRUNNLAG
Transportøren er kun ansvarlig for godset mens det er i dennes varetekt i lastehavnen, under transporten
og i lossehavnen. Transportøren anses ikke lenger å ha godset i sin varetekt:
a) når transportøren har utlevert godset til mottakeren,

b) dersom mottakeren ikke tar imot godset fra transportøren, når det er lagt opp for mottakerens regning i
samsvar med avtalen eller med lov eller praksis i lossehavnen, eller
c) når transportøren har overlevert godset til myndighet eller annen tredjeperson som godset må overleveres
til etter lov eller regler i lossehavnen.

Transportøren er ikke ansvarlig for tap som følge av at gods går tapt eller kommer til skade eller blir forsinket dersom han godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse av tranportøren selv eller noen transportøren svarer for, eller for tap som følge av tiltak for å redde personer eller rimelige tiltak for å berge skip eller annen eiendom til sjøs.

2. DEKKSLAST
Gods kan transporteres på dekk dersom dette er tillatt etter transportavtalen, følger av handelsbruk eller annet sedvane i den fart det gjelder, eller er påbudt i eller i medhold av lov.

3. ANSVARSGRENSER
Transportørens ansvar skal ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av bruttovekten av det gods som er tapt eller skadet. Ansvaret for forsinkelse skal ikke overstige den samlede frakt etter transportavtalen.

Reglene om transportørens innsigelser og grensene for transportørens ansvar gjelder selv om kravet transportøren ikke grunnes på transportavtalen.

Reglene gjelder også tilsvarende hvis kravet rettes mot noen transportøren svarer for og vedkommende godtgjør å ha handlet i tjenesten eller for å fullføre oppdraget.

4. TRANSPORTØRENS ANSVAR FOR UNDERTRANSPORTØR
Er det uttrykkelig avtalt at en bestemt del av transporten skal utføres av en navngitt undertransportør, er transportøren ikke ansvarlig for tap voldt ved hendelse som inntreffer mens godset er i undertransportørens varetekt.

5. REKLAMASJON
Er godset utlevert uten at mottaker har gitt transportøren skriftlig melding om tap eller skade som mottakeren hadde oppdaget eller burde ha oppdaget, og om hva slags tap eller skade det gjelder, anses alt gods for utlevert i slik stand som beskrevet i transportdokumentet når annet ikke godtgjøres. Var tapet eller skaden ikke synlig ved utleveringen, gjelder det samme dersom skriftlig melding ikke er gitt senest tre dager etter utleveringen.

Transportøren er ikke ansvarlig for tap som følge av forsinket utlevering, med mindre det er gitt skriftlig melding innen 60 dager etter at godset ble overlevert til mottakeren.

6. LOVVALG OG VERNETING
Befordringen er underlagt norsk sjølov av 24. juni 1994 nr. 39.

Med SDR (Special Drawing Rights) menes den spesielle trekkrettighet som er fastsatt av Det internasjonale valutafond. Verdien av 1 SDR er med på de daglige listene over valutakursene fra bankene.

Til toppen

TRANSPORTVILKÅR
Transportørens ansvar for passasjerer og reisegods

1. ANSVAR FOR PASSASJERER OG REISEGODS
Transportøren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade (personskade) eller ved at reisegods går tapt eller kommer til skade på grunn av hendelse under befordringen, og som skyldes feil eller forsømmelse av transportøren selv eller noen han svarer for. Tilsvarende gjelder tap som voldes ved forsinkelse av befordringen med passasjer eller med befordringen eller utleveringen av reisegods.

For penger, verdipapir og andre verdisaker, så som gull, sølv, juveler, smykker og kunstgjenstander, er transportøren ikke ansvarlig med mindre de er mottatt av ham for å oppbevares i sikkerhet.

Den som krever erstatning, har bevisbyrden for tapets omfang og for at det er oppstått ved en hendelse under befordringen.

For så vidt gjelder tap som følge av personskade eller skade på håndreisegods har den som krever erstatning også bevisbyrden for at det er utvist feil eller forsømmelse som  transportøren svarer for.

2. ANSVAR FOR KJØRETØYER
Kjøretøer som medbringes av passasjerer følger med mindre annet fremgår av disse transportvilkår de samme regler som for reisegods. Det samme gjelder eventuelt tilhenger, campingvogn m.v. som følger kjøretøyet. I slike tilfelle anses kjøretøy med tilhenger som ett kjøretøy i henhold til reglene om transportørens ansvar.

For kjøretøy som hovedsakelig brukes til personbefordring og i det enkelte tilfelle anvendes til godstransport, skal det utstedes fraktbrev. Transportørens ansvar følger i slike tilfelle av “Transportvilkår ved innenriks godstransport”.

3. SIKKERHETSFORSKRIFTER. FORBUD MOT FARLIG LAST
Passasjeren må av sikkerhetsmessige grunner uten transportørens kjennskap eller tillatelse ikke medbringe som reisegods, herunder i kjøretøy, farlige gjenstander eller stoffer inkluderende men ikke begrenset til eksplosjons-farlige, brennbare eller etsende stoffer, herunder fyrverkerisaker.

For kjøretøyer og campingvogner utstyrt med gassanlegg gjelder spesielt at hovedventil for anlegget må være avstengt og alle innretninger så som kjøleskap m.v. må være slukket mens kjøretøyet befinner seg om bord.

 

4. ANSVARSFRASKRIVELSER

Transportøren er ikke ansvarlig etter reglene i punkt 1 i følgende tilfeller:

a) For personskade oppstått i tiden før passasjeren går om bord og etter at han er kommet i land, medmindre det dreier seg om sjøtransport mellom skipet og land som er inkludert i billettprisen eller utføres med tranportmiddel stilt til rådighet av transportøren.

b) For håndreisegods som ikke befinner seg i eller på medførte kjøretøy for tiden før godset blir bragt om bord og etter at det er bragt i land, medmindre det dreier seg om sjøtransport som nevnt i (a) eller for den tid transportøren har hånd om godset mens passasjeren befinner seg på kai eller på en terminal eller et annet anlegg i havn.

c) For levende dyr som sendes som reisegods.

d) Er det avtalt eller klart forutsatt at en bestemt del av transporten skal utføres av en navngitt undertransportør, er transportøren ikke ansvarlig for tap voldt ved hendelse som inntreffer mens godset er i undertransportørens varetekt.


Ovenstående gjelder også om kravet mot transportøren ikke grunnes på befordringsavtalen.

 

5.BEGRENSNING AV TRANSPORTØRENS ANSVAR

Ansvar for personskade skal ikke overstige 175000 SDR for hver passasjer. Ansvaret for forsinkelse med befordringen av passasjeren skal ikke overstige 4150 SDR.

           
Ansvar for tap som følge av at reisegods er gått tapt, kommet til skade eller er blitt forsinket, skal ikke overstige:

a) 1800 SDR pr. passasjer for tap som gjelder håndreisegods,

b)  6750 SDR pr. passasjer for tap som gjelder verdisaker mottatt til oppbevaring i sikkerhet,

c) 10000 SDR pr. kjøretøy, inklusive evt. tilhenger,

d) 2700 SDR pr. passasjer for tap som gjelder annet reisegods.

           
Beløpene i første og annet ledd gjelder for hver reise.

Ved skriftlig avtale mellom passasjeren og transportøren kan det fastsettes høyere ansvarsgrenser.


Reglene om transportørens innsigelser og grensene for transportørens ansvar gjelder selv om kravet ikke
grunnes på transportavtalen.


Reglene gjelder også tilsvarende hvis kravet rettes mot noen transportøren svarer for og vedkommende
godtgjør å ha handlet i tjenesten eller for å fullføre oppdraget.

 

6. PASSASJERENS EGENANDEL

Transportøren har rett til i det oppståtte tap å gjøre fradrag på inntil:

a) 150 SDR pr. kjøretøy i tilfelle av skade på kjøretøyet,

b)   20 SDR pr. passasjer i tilfelle av tap eller skade på annet reisegods,

c)   20 SDR pr. passasjer i tilfelle av tap som skyldes forsinkelse.

 

7. DEKKSLASTING AV REISEGODS

Transportøren forbeholder seg rett til å transportere reisegods, herunder kjøretøy på dekk.

 

8. OMLEGGING AV RUTER OG BRUK AV SKIP. GJENSIDIG KANSELLERINGSRETT

Transportøren forbeholder seg rett til å foreta avvik fra ruten med hensyn til oppgitte stoppesteder eller deres inn byrdes rekkefølge. På samme måte kan han oppfylle fraktavtalen med annet skip av samme standard enn angitt uten virkning for billettprisen.


Dersom eget skip ikke kan skaffes tilveie etter havari kanselleres fraktavtalen mot full refusjon av billettprisen for angjeldende reisestrekning.

           
Dersom passasjeren ikke tiltrer reisen eller avbryter den, har transportøren rett til det avtalte vederlag med
mindre passasjeren er død eller hindret ved sykdom eller annen rimelig grunn og transportøen underrettes uten ugrunnet opphold.

 

9. FORELDELSE

Transportørens ansvar for personskade eller for forsinkelse foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet.Har dødsfall funnet sted etter ilandstigningen, er fristen 2 år fra dødsdagen, men ikke mer enn 3 år fra ilandsting ingen. Ansvar for reisegods foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet eller reisegodset ble bragt iland eller utlevert.

 

10. LOVVALG OG VERNETING

Befordringen er underlagt norsk sjølov av 24. juni 1994 nr. 39.

Søksmål i anledning av befordringen kan bare reises ved domstol

a) på det sted hvor saksøkte har sitt bosted eller hovedsete for bedriften,

b) på avgangsstedet eller bestemmelsesstedet i henhold til befordringsavtalen,

c) i den stat hvor saksøkeren har bosted, dersom saksøkte har et forretningssted i denne staten og kan saksøkes der, eller

d) i den stat hvor befordringsavtalen ble inngått, dersom saksøkte har et forretningssted i denne staten og kan saksøkes der. Etter at tvisten er oppstått, kan partene avtale at den skal behandles av en annen domstol eller ved voldgift.

 

Med SDR (Special Drawing Rights) menes den spesielle trekkrettighet som er fastsatt av Det internasjonale valutafond. Verdien av 1 SDR er med på de daglige listene over valutakursene fra bankene.

Til toppen

 •  
    Trafikkmelding
    01.10.07: MF "Stavanger" ut av rute på grunn av nødvendig vedlikehold
  Les mer

    26.09.07: Verkstedopphold MS "Lysefjord" - erstatningsfartøy i Lokalbåtrutene
  Les mer

    Flere trafikkmeldinger
   
  Veilmeldinger
  Siste trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

    Siste nytt
    Universell utforming - nye hurtigbåter Les mer

     
   

  Booking/Reservasjon